Gemeenteraads- verkiezingen 2022

Wat wij als zorgaanbieders belangrijk vinden voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid? Dat lees je in dit pamflet dat wij, samen met Anton Constandse en LIMOR naar alle fractievoorzitters van politieke partijen in de gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben verstuurd.
Wie maakt het verschil? Kijk eens met de ogen van kwetsbare burgers naar de standpunten van de partijen in jouw gemeente als je stemt op 16 maart.

Voor iedereen een plek in de samenleving
De coronacrisis heeft de kloof in de samenleving zichtbaar gemaakt en vergroot. Het is nu des te belangrijker om te zorgen voor een goede plek in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder voor inwoners met psychische kwetsbaarheden.

 • Een psychische aandoening is vaak complex en vraagt om een brede ondersteuning
  Biedt ondersteuning vanuit een holistisch mensbeeld waarbij naar alle levensgebieden gekeken wordt vanuit positieve gezondheid*; zowel bij praktische zaken zoals financiën, dagstructuur, huishouden of werk, als bij het vergroten van zelfvertrouwen, persoonlijke groei, eigenwaarde en sociale vaardigheden. De ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen vraagt om een integrale aanpak in de wijk. Een aanpak die de individuele organisaties overstijgt, uitgaat van het herstelvermogen van inwoners en ook informele netwerken en ervaringsdeskundigen betrekt.
 • Mensen willen meedoen!
  Zet in op inclusieve wijken door meer samenwerking, voldoende participatie aanbod en laagdrempelige voorzieningen. Versimpel regels rond bijstand en (vrijwilligers)werk, faciliteer beschut werk.

Persoonlijke omstandigheden moeten leidend zijn voor beschikkingen
Wat heeft een inwoner nodig voor zijn herstel? Het gaat om maatwerk waarbij de persoonlijke omstandigheden van iemand leidend zijn, niet de regels of de financiën.
Zet het perspectief en zet de behoefte van kwetsbare mensen centraal. Als samenleving hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen die al dan niet tijdelijk hun leven niet op de rit hebben door psychische problemen optimaal te ondersteunen in hun herstel.

 • Iedereen kan op een gegeven ogenblik ondersteuning nodig hebben.
  Een psychische aandoening komt voor in alle lagen van de bevolking. Inwoners met een ernstige psychische aandoening hebben het recht om in de maatschappij hun weg (terug) te vinden. Zorg dat alle inwoners de juiste ondersteuning, in de juiste mate en op de juiste plek krijgen.
 • Geen enkele inwoner mag de dupe worden van hiaten in de afspraken tussen gemeenten.
  Laat een cliënt niet de dupe worden van administratieve regels als het beter voor hem of haar is om in een andere woonplaats te wonen.
 • Vroegtijdige herkenning van problemen bij inwoners kan grotere problemen voorkomen.
  Voorkom erger door stevig in te zetten op vroegtijdige herkenning van en begeleiding bij problemen (zoals huurachterstanden, huisuitzettingen of GGZ-problematiek). Werk daarbij samen met zorginstellingen zoals GGZ-organisaties, woningcorporaties en anderen zoals wijkteams die signalen kunnen opvangen.
 • Inwoners kunnen problemen ervaren door overgangen in het stelsel.
  Zorg voor vloeiende overgangen, bijvoorbeeld voor jongeren vanaf hun 18e jaar of voor mensen die vanuit een forensische instelling en een indicatie vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen in de WMO komen. Of voor mensen die voldoende hersteld zijn om vanuit Wlz terug te keren naar de WMO.
 • Laat de professionals weer doen waar ze goed in zijn; cliënten ondersteunen bij hun herstel.
  Werk vanuit vertrouwen en verminder de administratieve last, zodat medewerkers meer tijd kunnen besteden aan cliënten. Laat de uitvoering over aan de aanbieders.

Het recht op wonen is een mensenrecht
Wonen is een mensenrecht, zo simpel is het. Herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden kan pas beginnen als ze een thuis hebben. Maak van wonen in uw gemeente daarom een prioriteit.

 • Een goed en veilig thuis is voor kwetsbare inwoners extra belangrijk.
  Realiseer voldoende betaalbare woningen in alle wijken van de gemeente en zorg voor een goede verdeling van de beschikbare woningen. Maak afspraken over tenminste 30 % sociale woningen bij nieuwbouw, waarvan minimaal 30 % voor kwetsbare doelgroepen.
  Zet in op realisatie binnen twee jaar. Maak samenwonen voor niet-partners eenvoudiger.
  Ga met ons, als zorgaanbieders, in gesprek over wat er nodig is.
 • Thuis (blijven) wonen is niet voor iedereen weggelegd.
  Tijdelijk in een beschermde woonlocatie wonen moet mogelijk blijven, ook na de overgang naar de Wlz, voor een deel van de inwoners die beschermd wonen. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid goed begeleid worden. Zorg voor voldoende capaciteit voor beschermd wonen, maar ook voor beschermd thuis/begeleid wonen in uw gemeente. Realiseer ook woonruimte met flexibele/ tijdelijke voorzieningen om dak- en thuisloosheid te voorkomen.
 • Kleinschalige woonvormen hebben een gunstige invloed op herstel en sociale inclusie van inwoners.
  Stimuleer kleinschalige woonvormen in de wijken van de gemeente met een toereikende financiering.
 • Huisuitzettingen verergeren problemen.
  Voorkom huisuitzettingen door afspraken te maken met woningcorporaties. Door het scheiden van Wonen en Zorg krijgen cliënten intensieve ondersteuning in hun eigen omgeving. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Mocht niet worden voldaan aan de betaling, zorg dan voor de juiste ondersteuning in plaats van een huisuitzetting.

 

Wie maakt het verschil?