Privacyverklaring Fonteynenburg

Fonteynenburg verwerkt jouw persoonsgegevens. We hebben deze gegevens nodig om je goed te kunnen begeleiden. We beschermen je informatie, want deze is vertrouwelijk. We willen je graag informeren over de verwerking van je gegevens en de rechten die je in deze verwerking hebt.

 


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over jou als persoon gaan. Dus je naam en je Burgerservicenummer, je adres, je leeftijd. Zo zijn er een heleboel zaken die beschrijven wie je bent.

Als we spreken over ‘verwerken van je persoonsgegevens’ dan zeggen we eigenlijk wat we doen met jouw gegevens. We bewaren sommige van jouw gegevens omdat we die nodig hebben tijdens jouw begeleiding bij Fonteynenburg.

Welke gegevens bewaart Fonteynenburg?

We bewaren je voor- en achternaam, je voorletters, je adres, je postcode en woonplaats en/of woongemeente, het land waarin je woont, jouw burgerlijke staat (of je getrouwd bent, of samen dan wel alleen woont), je telefoonnummer en e-mailadres.

Daarnaast registreren we ook:

  • je geboortedatum en plaats;
  • het land waar je geboren bent;
  • je geslacht;
  • je Burgerservicenummer;
  • het nummer van je ID-kaart, je paspoort, je rijbewijs of je vreemdelingenidentiteitsbewijs (en hoe lang deze geldig zijn);
  • informatie over jouw zorgverzekering;
  • wie je huisarts is;
  • wie je tandarts is;
  • bij welke apotheek je medicijnen haalt.

Wanneer van toepassing, worden ook je medicatie, diagnose, verblijfstatus en behandelplan opgeslagen. Als je een justitie achtergrond hebt, dan bewaren we ook je strafrechtsketen nummer. Wij werken ook samen met partners als het Veiligheidshuis Haaglanden. Het privacyprotocol van het Veiligheidshuis vind je hier. Als laatste worden je begeleidingsplan en signaleringsplan bewaard.

Naast jouw gegevens, bewaren we ook gegevens van je contactpersonen, zoals een eventuele bewindvoerder, behandelaar, begeleider of ouders. Dit doen we om deze mensen te kunnen bereiken. We noteren daarvoor hun naam, adres, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres.

RIBW Fonteynenburg is verantwoordelijk voor het veilig omgaan met jouw gegevens. Wanneer je start met je herstel bij Fonteynenburg, dan neemt jouw begeleidingsteam je dossier over. Je gegevens worden opgeslagen in ‘Plancare’. Dat is een Elektronisch Cliëntendossier. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij je begeleiding kunnen jouw gegevens bekijken, de toegang hiervan is beveiligd.


Wat zijn jouw rechten?

Je mag altijd bekijken welke gegevens we van jou bewaren. Geef aan bij je begeleider dat je jouw gegevens wil bekijken. Je begeleider geeft je dan, binnen een maand, een papieren of digitale kopie.

Klopt er volgens jou iets in jouw gegevens niet, of missen er gegevens? Vraag je begeleider om je persoonsgegevens te verbeteren. Als je dit vraagt, laat je begeleider je binnen een maand weten of je gegevens worden aangepast.

Jouw gegevens blijven geheim!

Alleen de medewerkers die direct met jouw begeleiding te maken hebben, kunnen je gegevens gebruiken. Zij houden jouw gegevens geheim.

Krijgen andere organisaties mijn gegevens te zien?

Tijdens jouw begeleiding zijn er meerdere organisaties betrokken. In sommige gevallen wisselen we gegevens uit met deze organisaties. Soms zijn we dat verplicht, en soms is dat beter voor jouw herstel. We zijn verplicht om met sommige organisaties, zoals bijvoorbeeld de gemeente of het zorgkantoor,
(een deel van) jouw gegevens te delen. We geven alleen de informatie die nodig is voor jouw begeleiding.

Wil je weten welke organisaties je gegevens kunnen opvragen? Vraag het aan je begeleider, die kan je dat precies vertellen.

Soms is het delen van jouw gegevens niet noodzakelijk, maar helpt het wel bij je herstel. Jouw begeleider vraagt dan eerst toestemming aan jou voordat we informatie geven aan anderen. Jij bepaalt of dit kan of niet. Het gaat dan om bijvoorbeeld het delen van bepaalde informatie met je familie of andere contactpersonen. In (medische) noodsituaties geven we je (noodzakelijke) gegevens door aan de daartoe bevoegde personen of organisaties, zoals een huisarts of ziekenhuis.

 

 


Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je begeleiding stopt, bewaren we je gegevens nog vijftien jaar. Dat is verplicht door de wet.
Je kan vragen om (een deel van) je dossier eerder te laten vernietigen. Vraag dit aan je begeleider. Ga je naar een andere instelling, dan kunnen we altijd, als jij dat wilt, je gegevens uit het begeleidingsplan direct overdragen.

 

Ben je het niet eens met het gebruik van jouw gegevens?

Bespreek dit dan eerst met je begeleider of de manager. Komen jullie er samen niet uit, dan kan je contact opnemen met de medewerkers die zich bezig houden met informatiebeveiliging bij Fonteynenburg. Je kunt deze medewerkers bereiken via ib@fonteynenburg.nl.

Kom je er samen niet uit, dan kan je een officiële klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris, via klacht@fonteynenburg.nl. Als je tenslotte niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door Fonteynenburg, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wil je meer weten?

Je begeleider is je eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over jouw persoonsgegevens. Je kan ook met je vragen terecht bij de medewerkers die zich bezighouden met informatiebeveiliging, via bovenstaand e-mailadres. Voor meer algemene informatie kun je de site van de AP raadplegen, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.